Pożyczki i kredyty bankowe online – różnice

Pożyczki i kredyty - 5 złotówki i inne monety

Oba określenia, tj. pożyczka i kredyt, są używane w mowie potocznej praktycznie zamiennie. Ale czy są one synonimami? Okazuje się, że to dwa różne pojęcia, zarówno w kontekście oferowanego produktu finansowego, jak i pod kątem prawnym.

Czym jest pożyczka?

pożyczkodawca i pożyczkobiorca - umowaPożyczki online (udzielane całkowicie zdalnie) to operacje polegające na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony.

W przeciwieństwie do kredytu bankowego nie jest wymagane określenie celu na jaki pieniądze zostaną wydatkowane oraz naliczenie i pobranie odsetek. Ostatnia nowość na rynku polskim – pożyczki na telefon (np. SMS Kredyt). Wypełnia się formularz i czeka na telefon. Zalety takiej pożyczki to brak potrzeby chodzenia do banku oraz szybkość decyzji. Ekspresowe pożyczki bez zaświadczeń o dochodach, przyznawane są raczej na niewielkie kwoty.

Cechy kredytu bankowego

Kredyty charakteryzuje kilka cech. Można wśród nich wymienić:

 • charakter pieniężny zobowiązania Przedmiotem kredytowania są zawsze pieniądze.
 • zwrotność. Kredyt musi być zwrócony w ściśle określonym terminie zgodnie z umową.
 • celowość. Bank udziela kredytu zawsze z określonym przeznaczeniem, zmiana celu wykorzystania kredytu wiąże się z wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank.
 • odpłatność.
 • zabezpieczenie. Kredyt musi być zabezpieczony od jego utraty z punktu widzenia banku jest to nie osiągnięcie zysku na operacji, z punktu widzenia klientów to jest utrata części wkładów, które zostały zainwestowane w operacje kredytowe.

Kredyt jest odpłatny najczęściej w dwóch aspektach:

 • prowizja od kredytu przyznanego,
 • odsetki od kredytu wykorzystanego.

Kredyt jest pożyczką pieniężną zaciągniętą w banku na określony cel i czas oraz za określony procent. Udzielanie kredytów przez banki jest jednym z ich podstawowych zadań. Kredyt uzyskuje się na pewien czas, po którym należy go zwrócić. Czas ten liczony jest w dniach, a przy dłuższych okresach w miesiącach i latach. Procent za kredyt jest jego ocena i stanowi podstawę do obliczenia wynagrodzenia banku. Wynagrodzeniem banku za udzielone kredyty są odsetki kredytowe, których wielkość zależy od sumy udzielonego kredytu. Odsetki te płaci kredytobiorca i są one dla niego kosztem. Odsetki od kredytów stanowią podstawowy przychód banku. Kredyty zaciągają przedsiębiorstwa gdy brak im środków na konkretne cele.

Klasyfikacja pożyczek i kredytów

Wyróżniamy kilka klasyfikacji kredytów i pożyczek z paru względów:

a) ze względu na przeznaczenie:

 • na działalność gospodarczą
 • konsumpcyjny
 • mieszkaniowe

b) ze względu na czas spłaty:

 • krótkoterminowe do 1 roku
 • średnioterminowe do 5 lat
 • długoterminowe powyżej 5 lat

c) ze względu na zabezpieczenie:

d) ze względu na walutę:

 • kredyty w złotych polskich
 • kredyty w walutach obcych (najczęściej chf, usd, euro)

e) ze względu na przedmiot kredytowania:

 • inwestycyjne. Przeznaczone pod dofinansowanie firm.
 • obrotowe. Przeznaczone na finansowanie działalności eksploatacyjnej.Pożyczki i kredyty - 5 złotówki i inne monety

f) ze względu na formę kredytowania:

 • kredyty dyskontowe ; wekslowe- udzielane poprzez wykup weksli przed ich terminem płatności
 • kredyty akceptacyjne. Polegają na akceptowaniu wystawionych na bank weksli trasowanych: bank zobowiązuje się do udzielenia kredytu na ich wykupienie. Wykorzystanie kredytu akceptacyjnego może również nastąpić poprzez poręczenie weksla przez bank w drodze awalu.
 • kredyty czekowe. Służą na pokrycie czeków na rachunku wystawcy czeku.
 • kredyty lombardowe. Udzielane są pod zastaw przedmiotów wartościowych lub towarów.
 • kredyty hipoteczne. Udzielane są pod zastaw hipoteczny ustanowiony na nieruchomościach.
 • kredyty inkasujące wierzytelność. Udzielane są pod przeniesione wierzytelności z wierzyciela na bank w drodze cesji odpowiednich dokumentów.

g) ze względu na specjalne warunki kredytowe

 • kredyty preferencyjne. Udzielane na korzystnych warunkach na określone cele. (najczęściej kredyty z dopłatami)
 • kredyty dewizowe. Udzielane w dewizach na transakcje w handlu zagranicznym.

 

Na co zwrócić uwagę przy braniu pożyczki chwilówki?

Przy aplikowaniu o chwilówkę, pierwszą rzeczą jaka rzuca się w oczy jest promocja z zerowymi kosztami. Ale nie promocja typu “pierwsza pożyczka za darmo” powinna być kluczowym argumentem przy wyborze konkretnej firmy. Warto też zwrócić uwagę na inne czynniki:

 • Maksymalny okres na jaki otrzyma się chwilówkę, to czynnik dość istotny przy wybieraniu firmy. Zazwyczaj okres kredytowania wynosi od 30 do 60 dni.
 • Koszty przedłużenia chwilówki mogą wydać się istotne w sytuacji gdy mamy niepewną; sytuację finansową, w szczególności gdy nie posiadamy stałego dochodu.
 • Również ważne są koszty windykacji, czyli wszystkie opłaty za monity, przypomnienia telefoniczne i SMS.

Do najważniejszych pozakosztowych czynników, które powinny wpływać na wybór firmy chwilówkowej należy wymienić przyznawalność, czyli szanse na otrzymanie chwilówki. Zazwyczaj odsetek pozytywnie rozpatrzonych wniosków wynosi miedzy 30 a 50 procent.

Warto też zwrócić uwagę na to czy firma wymaga udokumentowanego dochodu, oraz w jakich bazach i rejestrach dłużników sprawdza potencjalnych pożyczkobiorców.